Registruodamiesi interneto svetainėje www.lithuaniainworld.lt ir www.graziausiosodybos.lt Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios vartotojo sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.


1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas
    Taisyklės reguliuoja teisinius santykius tarp visų registruotų interneto svetainės http://www.lithuaniainworld.lt (toliau – Svetainė) vartotojų (toliau – Klientas) ir Svetainės savininko Tado Rimkaus individuali veikla pagal pažymą nr. 706512, kylančius Klientui naudojantis Svetainėje pateikiamomis paslaugomis.

Kontaktinė informacija:

    Tado Rimkaus individuali veikla pagal pažymą nr. 706512 (toliau Lithuaniainworld.lt)
    Pažymos nr: 706512;
    Adresas: Griežlės g. 19-5, Užliedžių sen. LT-54303 Kauno raj, Lietuvos Respublika;
    A.s.: LT12 7300 0101 4948 8771, Swedbank AB
    El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
    Tel: 860939065


    Taisyklių 1.1 punkte nurodytos paslaugos (toliau – Paslaugos) Klientui suteikia galimybę dalyvauti informacijos, nuotraukų talpinime bei naudotis kitomis Svetainės teikiamomis paslaugomis.
    Be šių Taisyklių, santykiams tarp Kliento ir Lithuaniainworld.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, Svetainės kainoraštis (toliau – Kainoraštis), specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Svetainėje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.
    Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrosios sąlygos
    Lithuaniainworld.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. Svetainę, kurioje Klientai turi galimybę talpinti informaciją, nuotraukas bei naudotis kitomis Paslaugomis.
    Laikoma, kad pirkimo-pardavimo sandorį Klientai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant Lithuaniainworld.lt. Klientai patys yra atsakingi už tokio sudaryto sandorio vykdymą.
    Lithuaniainworld.lt nėra atsakingas už Klientų skelbimuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką.
    Lithuaniainworld.lt nėra atsakingas už prekių ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Svetaine ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį, atitikimą aprašymui ir/ar komplektiškumą.
    Lithuaniainworld.lt nėra atsakingas už informacijos, kurią Klientai pateikia Svetainėje, teisingumą, išsamumą ir/ar atitikimą teisės aktų reikalavimams.
    Lithuaniainworld.lt nėra atsakingas už netinkamą ir/ar neteisėtą Klientų elgesį.
    Lithuaniainworld.lt nėra atsakingas už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai ar netiesiogiai atsirasti kaip Svetainėje pateiktos informacijos padarinys.
    Visa atsakomybė už Svetainėje pateiktos informacijos teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktams tenka informaciją pateikusiam Klientui.
    Lithuaniainworld.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose iš kainų siūlymo Svetainėje kylančiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Lithuaniainworld.lt nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.
    Lithuaniainworld.lt neatsako už autorinių teisių pažeidimą Klientams įkeliant nuotraukas skirtas reklamuoti ir viešinti savo prekes ir/ar paslaugas.
    Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Lithuaniainworld.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis, adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Svetainėje.
    Autorių teisės į Svetainę ir visą jos turinį priklauso Lithuaniainworld.lt arba Lithuaniainworld.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.
    Naudodamasis Svetaine ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda Lithuaniainworld.lt teises į tokią informaciją ir/ar duomenis, išskyrus žemiau išvardintus atvejus:
        bendra Kliento informacija (profilis, nustatymai, kontaktinė informacija, tapatybės informacija, mokėjimų rekvizitų informacija, asmeninės žinutės) saugoma tris mėnesius po narystės panaikinimo Svetainėje;
        kliento IP adresai, kuriais jungiamasi prie Svetainės saugoma daugiausiai tris mėnesius nuo paskutinio prisijungimo iš konkretaus IP adreso.

3. Kliento teisės ir pareigos
    Klientas įsipareigoja:
        Registruodamasis Svetainėje pateikti teisingą informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el.pašto adresą;
        Svetainėje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos registracijos anketos;
        Nenaudoti Svetainės ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti, sukčiavimui;
        Naudodamasis Svetaine pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas prekes ir/ar paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ir/ar paslaugas);
        Užtikrinti, kad siūlomų parduoti prekių ir/ar paslaugų kaina ir kita informacija apie juos yra ekonomiškai pagrįsta. Greta galutinės kainos pardavėjas turi teisę reikalauti, kad prekių ir/ar paslaugų pirkėjas atlygintų pardavėjui protingas transportavimo išlaidas.
        Užtikrinti, kad naudojantis Svetaine Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, elektroninius duomenis, t.y. failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus ir kt. (toliau – Kliento informacija):
            nėra klaidinanti ar neteisinga;
            nesiūlo siūlyti savo kainą ir įsigyti prekes ir/ar paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;
            nenaudoja, neturint autorinių ar kitų teisių prekei ir/ar paslaugai viešinti ir skelbti, nuotraukų (tipiškai - tai nuotraukos rastos internete). Taip pat nuotraukose negali būti skelbiamos nuorodos į kitas interneto svetaines;
            nenaudoja nuotraukų, kuriose yra matomi kiti nei Klientas asmenys, negavus tokių asmenų sutikimo nuotraukų publikavimui;
            neturint autorinių ar kitų teisių, prekių ir/ar paslaugų aprašymuose netiesiogiai nenaudoti prekinių ženklų pavadinimų (pvz., ..... stiliaus);
            nesiūlo įsigyti paslaugų ir/ar prekių, kurios pagamintos pažeidžiant registruotų prekės ženklų savininkų intelektines nuosavybės teises;
            nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);
            nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo ir eksporto taisykles);
            neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
            neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Svetainės ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Svetaine, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;
            nesiūlo įsigyti prekių ir/ar paslaugų kartu su nuorodomis į kitas internetines svetaines, teikiančios analogiškas paslaugas kaip ir Svetainė.
        Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Svetainės vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Svetainės vartotojų veiksmus, įskaitant sandorius, jų skaičių, pobūdį, kainas ir t.t.
        Nereikšti reikalavimų Lithuaniainworld.lt, išskyrus reikalavimus, tiesiogiai kylančius iš šių Taisyklių.
        Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis.
        Nedelsdamas Svetainėje atnaujinti informaciją, kuri tampa neaktuali pasikeitus bet kokiems Kliento pateiktiems duomenims apie save (ypač pateiktiems registruojantis Svetainėje) ar pateiktas prekes ir/arba paslaugas.
        Nedelsdamas pasikeisti slaptažodį, kuris reikalingas naudotis Svetaine, jei jis tapo žinomas tretiesiems asmenims.
    Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:
        yra veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Svetainėje;
        tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1 punktuose;
        supranta, kad pirkimo-pardavimo sandorius Klientai sudaro savarankiškai ir nedalyvaujant bei netarpininkaujant Lithuaniainworld.lt, ir Klientai patys yra atsakingi už tokio sudaryto sandorio vykdymą;
        supranta, kad siūlydamas savo kainą už prekę ir/ar paslaugą įsipareigoja sudaryti sandorį dėl tokios prekės ar paslaugos įsigijimo, o šios pareigos nevykdymas gali sukelti pareigą atlyginti kitos šalies nuostolius;
        supranta, kad Klientui gali kilti pareiga sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis (pvz. pajamų mokestį, PVM ir kt.);
        supranta, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir Lithuaniainworld.lt sukuriame tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
        supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Svetaine, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Lithuaniainworld.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;
        supranta ir sutinka, kad Lithuaniainworld.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu.
    Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2 punktuose, Klientai, kurie yra fiziniai asmenys ir kuriems nėra 18 metų patvirtina, kad:
        už prekes ir/ar paslaugas ketina apmokėti lėšomis, kurias jam šiam tikslui suteikė jo įstatyminiai atstovai (pvz. tėvai) arba tretieji asmenys, kuriuos tokie teisėti atstovai įgaliojo;
        prieš prisiimdamas finansinį įsipareigojimą, kylantį iš naudojimosi Paslaugomis, yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą vykdyti finansinį įsipareigojimą (pvz., sumokėti už prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti kitus iš jo kylančius įsipareigojimus);
        gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Svetainės ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ir/ar paslaugą Svetainėje.

4. Lithuaniainworld.lt teisės ir pareigos
    Lithuaniainworld.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Svetaine, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į svetainę pakeitimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Svetainėje, jei Klientas:
        pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;
        pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Svetaine;
        tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Svetainėje, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip netinkamai elgiasi;
    Lithuaniainworld.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Svetainėje. Naudodama teisėtas priemones Lithuaniainworld.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;
    Lithuaniainworld.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Svetainės Kliento siūlomas prekes ir/ar paslaugas ar bet kokią kitą Kliento informaciją, o taip pat jo siūlomas kainas už prekes ir/ar paslaugas, jei, Lithuaniainworld.lt nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.
    Lithuaniainworld.lt turi teisę bet kada Svetainės ribose savo nuožiūra pertvarkyti bet kokią informaciją apie prekes ir/ar paslaugas, siūlomas kainas, nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad Svetaine būtų patogiau naudotis.
    Lithuaniainworld.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei tris neigiamus įspėjimus iš Lithuaniainworld.lt.
    Lithuaniainworld.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Kainoraštyje nurodytas kainas. Gavus užmokėstį, Lithuaniainworld.lt pateiks Klientui elektroninę sąskaitą faktūrą. Klientas sutinka, kad sąskaitas faktūras gaus tik elektroniniu būdu.
    Lithuaniainworld.lt įsipareigoja nesiųsti Klientui komercinių ir kitų pasiūlymų.
    Lithuaniainworld.lt turi teisę vienašališkai nutraukti Interneto svetainės veiklą.

5. Asmens duomenys
    Lithuaniainworld.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento (kuris yra fizinis asmuo) pateiktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.
    Klientas suteikia teisę Lithuaniainworld.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą Lithuaniainworld.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimo valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis davimas ar atšaukimas negalioja atgal į praeitį.
    Lithuaniainworld.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.
    Lithuaniainworld.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.
    Lithuaniainworld.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.
    Lithuaniainworld.lt turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).
    Lithuaniainworld.lt yra įregistruoti ADA (Asmens duomenų apsaugos) valdytojų registre. Plačiau apie tai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstymas.

6. Kainoraštis
Kainoraštis pateikiamas čia http://lithuaniainworld.lt/lt/pradzia/reklama-svetaineje.html

7. Taisyklių keitimas
    Kadangi Paslaugos ir Svetainė nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Lithuaniainworld.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles ir/ar Kainoraštį.
    Lithuaniainworld.lt praneš Klientui apie Taisyklių ir/ar Kainoraščio pakeitimus paskelbdama apie tai Svetainėje.
    Taisyklių ir/ar Kainoraščio pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.
    Naudodamasis Paslaugomis ar Svetaine po to, kai įsigalios Taisyklių ir/ar Kainoraščio pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

8. Baigiamosios nuostatos
    Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
    Visi tarp Administratoriaus ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Lithuaniainworld.lt buveinės vietą.
    Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir Lithuaniainworld.lt laiką. Klientas turi teisę nutraukti teisinius santykius su Lithuaniainworld.lt bet kuriuo metu, tačiau tik įvykdęs visas savo pareigas pagal šias Taisykles.